רבי עקיבא

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Disambig RTL.svg המונח "עקיבא" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו עקיבא (פירושונים).
רבי עקיבא
דור דור שלישי לתנאים
בית מדרש בית הלל ובית שמאי[1] בֵּי רבי עקיבא[2]
רבותיו רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, נחום איש גמזו
חבריו רבי ישמעאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי טרפון, רבן גמליאל, אלישע בן אבויה
תלמידיו רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי נחמיה, רבי יוחנן הסנדלר
"צורת ר' עקיבא" בהגדת מנטובה.
מתחם קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה

רבי עקיבא בן יוסף ( רבי עקיבא, לעתים נכתב רבי עקיבה) היה תנא ארצישראלי, מגדולי חכמי ישראל. על פי המסורת, חי בין השנים ג'תת"י ג'תתצ"ז,[3] היה בן הדור השלישי של התנאים, והיה בר הפלוגתא של רבי ישמעאל ורבי טרפון ורבי יוחנן בן נורי ואחרים. רבי עקיבא היה מנהיגו הרוחני של מרד בר כוכבא, וישנן עדויות להשתתפות תלמידיו במרידה.

רבי עקיבא הטביע את חותמו על הלכות רבות ועל ערכים במסורת ובחשיבה היהודית. הוא מוזכר בתלמוד הבבלי כ-1,500 פעמים. נחשב לסמל למסירות נפש על התורה. נהרג על קידוש השם כאחד מעשרת הרוגי מלכות.

ראשית חייו

תחילת דרכו של רבי עקיבא הייתה כרועה צאנו של כלבא שבוע, אביה של רחל[4]. רחל ראתה שהוא "צנוע ומעולה"[5] והתקדשה לו בתנאי שיילך ללמוד תורה. אביה של רחל הדיר אותה מנכסיו והם התגוררו בבית תבן בעוני רב[6]. חז"ל מתארים את קשיי הפרנסה בהם היה נתון תוך לימוד התורה: "בכל יום ויום היה מביא חבילה של עצים חציה מוכר ומתפרנס וחציה מתקשט בה. (לשאר צרכיו. בנין יהושע) עמדו עליו שכניו ואמרו לו עקיבא אבדתנו בעשן מכור אותן לנו וטול שמן בדמיהן ושנה לאור הנר, אמר להם הרבה סיפוקים אני מסתפק בהן, אחד שאני שונה בהן ואחד שאני מתחמם כנגדן, ואחד שאני יכול לישן עליהם"[7].

בגמרא נאמר כי רבי עקיבא היה צאצא לגרים מבני בניו של סיסרא[8], ויש אומרים שאביו היה גר[9]. יש משערים שזה גרם לו להיות רועה את צאנו של כלבא שבוע, שמכיוון שהגיע ממשפחת גרים בלי קשרי משפחה, לאחר פטירתו של אביו יוסף, התגלגל לצאנו של העשיר.

רבי עקיבא החל ללמוד תורה רק בגיל 40, ומעמדה כזאת זכה להיות גדול חכמי התורה. ב"אבות דרבי נתן"[10] מתואר המהפך בחייו :
שגיאות פרמטריות בתבנית:ציטוט

כפילות פרמטרים [ תוכן ]

בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר: מי חקק אבן זו? אמרו לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו: עקיבא, אי אתה קורא "אבנים שחקו מים"?! מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פיסל את הקשה, דברי תורה, שקשה כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי, שהוא בשר ודם! מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו: רבי! למדני תורה! אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח. כתב לו אלף בית ולמדה. היה לומד והולך, עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע, אמר להם: רבותי! פתחו לי טעם משנה! כיון שאמר לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו, אמר: אלף זו - למה נכתבה? בית זו - למה נכתבה? דבר זה - למה נאמר? חזר ושאלן והעמידן בדברים... אמר לו רבי טרפון: עקיבא! עליך הכתוב אומר (איוב כ"ח) 'מִבְּכִי נְהָרוֹת חִבֵּשׁ וְתַעֲלֻמָהּ יֹצִא אוֹר', דברים המוסתרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה.

המהפך שחל בחיי ר' עקיבא בגיל ארבעים שימש השראה לרבים אודות האפשרות לחולל שינוי בחיים גם בגיל מבוגר.[11]

בגמרא[12] ובמקורות נוספים מסופר גם כי נשא לאשה את אשת טורנוסרופוס, שבאה בשליחות בעלה במטרה לפתות את רבי עקיבא, אך לבסוף התגיירה ונישאה לו[13].

ילדיו

מתוך מדרשים המופיעים בתלמוד הבבלי ובמקורות נוספים, ניתן לדלות פרטים על ילדיו של רבי עקיבא. אבות דרבי נתן מזכיר כי לרבי עקיבא היו בנים ובנות, ללא מספר וללא שמות: "עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין...ואם אומרים (העניים): מפני טפינו, אומרים להם: והלא רבי עקיבא היו לו בנים ובנות, אלא אומרים להם: מפני שזכתה רחל אשתו."

בתלמוד הבבלי[14] מסופר שחוזי הכוכבים אמרו לרבי עקיבא כי ביום חתונת בתו יכישנה נחש ותמות. כאשר הגיע ליל חתונתה, נעצה סיכה בכותל, ובבוקר התברר כי בכך הרגה את הנחש. ואמרו שהיא ניצלה בזכות צדקה שנתנה את מנתה לעני.

היה לו בן בשם רבי יהושע[15]. לדעת רש"י[16] ורשב"ם[17] זהו רבי יהושע בן קרחה, וכונה כך משום שרבי עקיבא היה קירח. אך תוספות[18] חולקים על כך, וסוברים שהם שני אנשים.[19]

מקור נוסף בתלמוד הבבלי (במסכת כתובות) מתאר שבתו של רבי עקיבא עשתה לבן עזאי בדומה למה שעשתה אמה[20]. במסכת מועד קטן מסופר, מעשה ומתו שני בניו של רבי עקיבא ביום אחד ובאו המונים ללוותם. ישב על ספסל גדול ואמר, לא לכבודי באתם, אלא אמרתם תורת אלוקיו בלבו[21]. ע״פ מקורות אלו, ניתן ללמוד שלרבי עקיבא היו לפחות שלשה בנים (שני אלו ששיכל ור׳ יהושע שחי גם אחר מותו של רבי עקיבא) ושתי בנות.

רבותיו ותלמידיו

רבותיו המובהקים של רבי עקיבא היו רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ומראשי הסנהדרין[22]. משני רבותיו אלו, רבי עקיבא דבק והתקשר במיוחד לרבי יהושע. ממנו אף למד מעשה מרכבה. הוא גם למד אצל רבי טרפון ונעשה לו תלמיד חבר, ואף למד ושימש את נחום איש גמזו, ממנו למד מידות טובות וכן את דרישת האותיות[23]. וכמו שהיה רגיל לומר "גם זו לטובה", היה רבי עקיבא אומר: "כל דעביד רחמנא לטב עביד"[24].

על פי הנראה בגמרא, דמותו של רבי עקיבא הותירה את חותמה בקרב הוגים רבים. התוספתא מאירה את דמותו כתלמיד נועז, ומספרת עליו פעמיים שהכריע במעשה בניגוד לדעתו של רבן גמליאל, בפניו, בעניינים שרבן גמליאל היה בהם בדעת מיעוט, מפני שרבי עקיבא יישם את הכלל, שהלכה כרבים למול מועטים[25].

היו לו חמשה תלמידים חשובים מוסרי תורתו, רבי מאיר רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע[26]. במקום אחר אמרו "אמר רבי יוחנן: סתם מתניתין - רבי מאיר, סתם תוספתא - רבי נחמיה, סתם ספרא - רבי יהודה, סתם ספרי - רבי שמעון, וכולהו אליבא דרבי עקיבא."[27] ופירש רש"י ממה שלמדו מרבי עקיבא. רב שרירא גאון כותב כי אין משמעות הדבר שמה שנאמר בסתם נתחדש על ידי אותו תנא, אלא שדבר הלכה זה עבר במסורת באמצעות בית המדרש של אותו תנא ונאמר כפי שאמרו אותו התנא[28].

הגמרא אומרת שהיו לרבי עקיבא 24 אלף תלמידים מגבת ועד אנטיפטרס, וכולם מתו בזמן אחד - בין פסח לעצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה[29]. כתוצאה ממות תלמידיו במהלך ימי העומר ממגפה, החל מנהג אבלות בימים אלו, הכולל איסור תספורת וגילוח, ואיסור להתחתן.

ב"אגרת רב שרירא גאון", כתב שתלמידיו מתו בגזרת שמד. יש הסוברים[דרושה הבהרה][דרוש מקור] שה"מגפה" הנזכרת כאן, היא ביטוי אלגורי הרומז למות תלמידיו במרד בר כוכבא. הם מבססים זאת בעיקר על תמיכתו הברורה של רבי עקיבא במרד זה, על כך שבתי המדרש לא היו יכולים להכיל מספר כה רב של לומדים, ועל כך שהדבר עשוי להסביר מוות של תלמידים רבים כל כך בפרק זמן קצר. "תלמידיו" מתפרש לא כתלמידים היושבים בבית המדרש, אלא כאלו הדוגלים במשנתו הרוחנית. ראיה חלקית לכך יש ממדרש תנחומא (פרשת חיי שרה), "מעשה ברבי עקיבא שהיו לו שלש מאות תלמידים בנערותו ומתו כולם...", מה שמצביע לדעתם על מספר נמוך של תלמידים מזה המתואר. אחרים ביארו שמכיון שלא נהגו כבוד זה לזה נענשו בגזרת שמד.[30]

סמכותו התורנית

רבי עקיבא זכה להערצה כחכם וסמכות תורנית. היה מרבה לדייק בשינויי לשון בתורה ולחדש מזה הלכות, ובגמרא מסופר כי היה "קושר כתרים לאותיות תורה" ואפילו משה רבנו, לאחר שראה אותו במראה נבואי התפעל ממנו ואמר, "אדם כזה בעולמך ואתה נותן תורה על ידי?"[31]. בר-הפלוגתא שלו היה רבי ישמעאל, לו מיחסים את הגישה ש"דיברה תורה בלשון בני אדם". רבי עקיבא טען לעומתו שיש להתעמק בכל תג ותג בתורה, שכן אין ולו אות אחת מיותרת בתורה.

רבי עקיבא היה בקיא לא רק בהלכות אלא גם בהגות ובתורת הנסתר. הגמרא כותבת עליו שהוא "נכנס לפרדס" (רמז לתורת הסוד) ויצא ממנו בשלום, בניגוד לחכמים אחרים שהציצו ונפגעו[32].

מאמרו של רבי עקיבא: "הכל צפוי והרשות נתונה"[33]. התפרש על ידי מפרשים ראשונים רבים, כנוגע בבעיה פילוסופית מפורסמת של הידיעה והבחירה, כלומר שעל אף שהכל צפוי כבר בעיני ה', הרשות ניתנת לאדם לפעול לפי רצונו[34]. אך ישנם כאלו שפירשו את "הכל צפוי" לא מלשון תחזית עתידית אלא מלשון נראות - שה' צופה בכל, לפי הפסוק "עיני ה' משוטטות בכל הארץ"[35]. לפי פירוש זה המשפט לא מבטא את הסתירה שבין הידיעה והבחירה.

על הפסוק[36], "ואהבת לרעך כמוך", אמר רבי עקיבא: "זהו כלל גדול בתורה"[37]. במסכת אבות הובא בשמו שהיה נוהג לומר: "חָבִיב אָדָם שֶׁנִּבְרָא בְצֶלֶם". תפיסה נוספת שסבר שהאדם צריך לנקוט בה תמיד, היא שכל מעשי ה' הם רק לטובה, "כל דעביד רחמנא - לטב עביד"[24]. הרב קוק ראה ברבי עקיבא את "איש האהבה" - דמות שמתמזגות בו כל האהבות: האנושית, הלאומית והא-לוהית ביחד, באופן יוצא דופן[38]. ידועה אמרתו של רבי עקיבא על ספר שיר השירים כי "כל הספרים קודש ושיר השירים קודש קודשים ".[39] כמו כן, ידועה אמרתו שמתנגדת להזדקקות לצדקה: "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות".[40]

אכן, היטיב להכיר את הפן של הזדקקות לבריות, והיה משמש כגבאי צדקה לפרנס את העניים[41]. ייתכן שיש קשר לכך שבתקופה הראשונה שאחרי נישואיו לרחל היה עני מרוד[דרוש מקור].

חלקו במרד בר כוכבא

מטבע ממרד בר כוכבא המציג את ארבעת המינים ומסביב הכיתוב 'לחרות ירושלם' בכתב עברי קדום. ארבעת המינים מוצגים לשיטת רבי עקיבא - רק אחד מכל מין (גם הדס וערבה), ומכאן שאנשי בר כוכבא נטלו ארבעת המינים לשיטתו.

לרבי עקיבא היה חלק מרכזי במרד בר כוכבא. הוא השתייך לזרם החכמים הקנאים שצידדו בהתנגדות אקטיבית לאימפריה הרומית יחד עם תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, שגינה את הרומאים, וברח מפניהם למערה בפקיעין. רבי עקיבא ראה במנהיג המורדים, שמעון בר כוכבא - משיח שעתיד לגאול את ישראל, ועל פי עדותו של תלמידו המובהק רבי שמעון בן יוחאי דרש עליו את הפסוק "דרך כוכב מיעקב"[42]. היו מספר חכמים (עליהם נמנו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי בן קיסמא) שהתנגדו למרידה במלכות, אך רק על רבי יוחנן בן תורתא[43] נכתב במפורש שהתנגד לתמיכה בבר כוכבא. בתלמוד הירושלמי[44] מסופר שכשרבי עקיבא היה רואה את בר כוזבה[45] היה אומר עליו: "הנה מלך המשיח", ותגובתו של רבי יוחנן בן תורתא היתה: "עקיבא, יעלו עשבים בלחייך (=תקבר באדמה ועשבים יצמחו בה) ועדיין בן דוד לא יבא"[46]. מאחר שהמרד זכה לתמיכה של סמכות רוחנית גדולה כל כך כמו זו של רבי עקיבא, מיד לאחר דיכויו גזרו הרומאים גזירות שמד קשות נגד הדת היהודית ומצוותיה, ועונשים קשים למי שימשיך לקיים מצוות. באיגרת רב שרירא גאון אף מסופר שעשרים וארבעה אלף תלמידיו של רבי עקיבא שנהרגו, נהרגו כתוצאה מגזירות השמד הללו[47]. אף רבי עקיבא עצמו היה אחד מעשרת הרוגי מלכות, ומת במיתה אכזרית.

הרמב"ם תיאר את רבי עקיבא כ"נושא כליו של בר כוכבא"[48]. לדידו, רבי עקיבא לא היה היחיד שתמך בבר כוכבא וראה בו משיח, אלא רבי עקיבא דימה "הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעונות. כיון שנהרג נודע להם שאינו". נראה כי הרמב"ם שאב ידיעות אלו מנוסח כתב-יד תימני למסכת סנהדרין[49]. הרב י"ל מימון שיער כי דברי הרמב"ם שאובים ממקור קדמון עתיק[50]. רוזנטל היה הראשון שהבחין כי הנוסח התימני של מסכת סנהדרין הוא המקור לדברי הרמב"ם. אפרון דן בדברי הרמב"ם, תוך שאינו מקבל את השערתו של הרב י"ל מימון וטוען כי הרמב"ם 'מביא בלשון ציורית את השירות והסיוע מאת רבי עקיבא למנהיג המרד'[51]. אולם לדעת מרדכי סבתו, אין השערת אפרון מתאימה למנהגו של הרמב"ם שלא להוסיף עובדות על סמך דעתו ללא מקור[49].

את האגדה בגמרא במסכת ברכות[52], המספרת כי בלילה לא נתנו לרבי עקיבא להיכנס לעיר מסוימת והוא נאלץ ללון לבדו בשדה וניצל לאחר שגייסות של רומאים פשטו על העיר בלילה, ראה הרצי"ה קוק על רקע המאבק ברומאים, מכיוון שבניגוד לרבי עקיבא שתמך במורדים, אנשי העיר התנגדו למאבק, ולכן לא נתנו להיכנס. באופן זה מתורץ יחסם העוין של אנשי העיר[53].

מצבו הפיננסי

במסכת נדרים מסופר כי היה עשיר גדול, ולכך שש סיבות:

 • כסף שקיבל מכלבא שבוע חמיו.
 • באותם זמנים היה מקובל לשים בראש הספינה כעין איל של עץ, לסימן טוב, ובו היו מטמינים ממון רב. רבי עקיבא מצא תיבה כזו, וממנה נתעשר.
 • פעם נתן כסף לספנים לקנות לו סחורה, והביאו לו תיבה שהתברר שהייתה מלאה כסף.
 • רבי עקיבא לווה ממון רב מגבירה אחת, שהעמידה כערבים את הקב"ה ואת הים. במועד הפירעון נמנע מרבי עקיבא לשלם את החוב מחולי, והמלווה יצאה לים וביקשה מהקב"ה שיפרע את החוב, תוך כדי כך גלגלו הגלים לידה תיבה של אבנים טובות ומרגליות, וכאשר רבי עקיבא הגיע לשלם את החוב, היא אמרה לו כי הערבים כבר שילמו את החוב, ואף הביאה לו את העודף על החוב.
 • אשתו של טורנוסרופוס, שנתגיירה ונישאה לרבי עקיבא.
 • משר רומאי קטיעא בר שלום שהוריש לו מכספו.

אמנם, עושרו היה רק בשנותיו המאוחרות, אך בצעירותו היה רועה צאנו של כלבא שבוע, וגם לאחר נישואיו לרחל היה עני מרוד. לפי אחד המדרשים עבד שלוש שנים כשכיר אצל רבי אליעזר, שבשלב מסוים היה לרבו[54].

פטירתו

כעונש על שלימד תורה ברבים בניגוד לגזירה, הוא נלקח בשבי על ידי הרומאים ביום ה' בתשרי[55]. הרומאים עינו אותו במסרקות ברזל, והוא היה מקבל עליו עול מלכות שמים וקורא את שמע, והאריך ב"אחד" עד צאת נשמתו[56].

רבי עקיבא נהרג על קידוש השם – בין עשרת הרוגי מלכות – בי' בתשרי, יום הכיפורים, ג'תתפ"ב לבריאת העולם[57], כשישים שנה לאחר החורבן. דעה אחרת סוברת שנפטר בט' בתשרי, ערב יום הכיפורים[58]. ודעה נוספת סוברת שפטירתו היתה בה' בתשרי[59]. נאמר עליו שהוא אחד מארבעה שמתו בגיל מאה ועשרים שנה[60]. מאה ועשרים שנים אלו מחולקות לשלוש תקופות שונות זו מזו, שבהן עבר מהפך עצום בחייו מדרגת עם הארץ לדרגת גדול החכמים. מסופר כי היה רועה ארבעים שנה, למד ארבעים שנה ופרנס את ישראל ארבעים שנה.

בהווי

על דמותו ומשנתו נכתבו והולחנו מספר שירים. שירים אלו הפכו ל"שירי ספירת העומר" בציבור הדתי והחרדי, וזאת בשל המסורת על פטירת תלמידי רבי עקיבא בימים אלו.

 • "אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך - שלי שלך שלך שלך זהו כלל גדול בתורה" - השיר מורכב מאמרתו של רבי עקיבא בתורת כהנים ומפיסקה במסכת אבות המתארת את הנהגת ה"חסיד". השיר מושר בלחן חסידי עממי, המוכר גם כ"רב הלילה".
 • "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל וכו'" - המשנה המסיימת את מסכת יומא. המשנה מתארת את הקשר המיוחד בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. השיר הפך לאחד משירי ל"ג בעומר. הלחן המפורסם הוא לחן מזרחי. בשנים האחרונות נפוץ לחן עליז נוסף של שלמה קאליש מחסידות בעלז. יצירה נוספת על משנה זו היא של הרב יוסף צבי ברייאר מחסידות בעלז.
 • "הולך לדרכו עקיבא" - שירו של חיים בנט על סיפור חייו של רבי עקיבא.
 • "ר' עקיבא" - שירו של יום טוב עהרליך, אף הוא על סיפור חייו של רבי עקיבא.

מתחם קבר רבי עקיבא

תצפית אל טבריה תחתית והכנרת ממתחם קבר רבי עקיבא והרמח"ל
מתחם קברי רבי עקיבא והרמח"ל טבריה עילית

לקריאה נוספת

 • הרב ד"ר ישראל קאנוביץ, רבי עקיבא, אוסף שלם של דברי רבי עקיבא בספרות התלמודית והמדרשית, ירושלים, הוצאת מוסד הרב קוק, תשט"ז.
 • שמואל מאור, מרד בר כוכבא ומשיחיות בהגות היהודית , הוצאת מאור התשע"ב.
 • דן גרובר, משיחו של רבי עקיבא , הוצאת 'מעוז צור ישראל',רמת השרון 2004.
 • נפתלי רוטנברג, אילת אהבים: עיונים בחוכמת האהבה, ידיעות-ספרים 2004, עמ' 156-71.
 • שמואל ספראי, רבי עקיבא בן יוסף חייו ומשנתו, ירושלים תשל"א.
 • הרב מאיר להמן, רבי עקיבא, הוצאת נצח.
 • חיים קוליץ, ראש לחכמים - רבי עקיבא בר כוכבא וקידוש השם במשנת הגאולה, הוצאת ראובן מס, 1980.
 • בנימין לאו, "שער שלישי: דורו של רבי עקיבא, שער רביעי: רוחות מלחמה וחזון הגאולה", בספרו: חכמים, כרך שני: ימי יבנה עד מרד בר כוכבא, 2007, עמ' 337-177.
 • יוכי ברנדס הפרדס של עקיבא רומן היסטורי המתבסס על דמותו של רבי עקיבא
 • P. Schafer, Rabbi Aqiva und Bar Kockba, Approaches to Ancient Judaism 11, 1980, pp. 113-130

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

פרמטרים [ טורים ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

 1. על פי פירוש רש"י למסכת בבא מציעא, דף ל"ז, ב'. בפסקה אמר רבי עקיבא; ראו שם בתוספות בפסקה מודה. דרכו בלימוד ובמדרש הייתה מורכבת משתי השיטות גם יחד: היה מפלפל כבית שמאי ומקפיד על מידות טובות כבית הלל. על פי קובץ יסודות וחקירות השלם, ר' אחיקם קשת, כרך ראשון עמ' 274, 238. מקורות מובאים שם.
 2. מסכת שבת, דף י"ח, עמוד ב'.
 3. ל"ג בעומר באתר משרד החינוך
 4. תלמוד בבלי כתובות סב,ב
 5. ראה עוד הרב יעקב חיים סופר (הנין), "בענין רבי עקיבא צנוע ומעלי", בתוך: תרנן לשוני, ירושלים תשנ"ח, עמ' קכ"ח=קל"ח.
 6. תלמוד בבלי נדרים נ,א
 7. אבות דרבי נתן פרק ו' הלכה ב'
 8. סנהדרין צו, ב לגרסת רב ניסים גאון בברכות כז, ב.
 9. רמב"ם בהקדמה למשנה תורה.
 10. פרק ו' הלכה ב'
 11. בין השאר נכתב עליו השיר "הולך לדרכו עקיבא" של יהודית שיקמן.
 12. נדרים נ, ב ועבודה זרה כ, א
 13. בן ציון פישלר, רבי עקיבא ונשותיו, "הארץ".
 14. שבת קנו,ב
 15. פסחים קיב,א ועוד
 16. שבועות ו,א ובכורות נח,א
 17. פסחים שם
 18. בפסחים
 19. ראה עוד הרב יעקב חיים סופר (הנין), "בענין התנא רבי יהושע בן קרחה", בתוך: מנוחת שלום, ירושלים תשס"ג, חלק י"א עמ' ע'.
 20. תלמוד בבלי, מסכת כתובות ס"ג עמוד א
 21. תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן כא עמוד ב
 22. נדרים נ,א וכן בהקדמות הרמב"ם למשניות ולמשנה תורה
 23. מסכת חגיגה, דף י"ב, עמוד א'.
 24. 24.0 24.1 מסכת ברכות, דף ס', עמוד ב'.
 25. תוספתא, מסכת ביצה, פרק ב', ח'; ובמסכת ברכות, ]רק ד', י"ב.
 26. יבמות סב,ב
 27. מסכת סנהדרין, דף פ"ו, עמוד א'.
 28. איגרת רב שרירא גאון, עמ' 26-27, מהדורת הרב בנימין מנשה לוין, חיפה, ה'תרפ"א.
 29. יבמות סב,ב
 30. הרב אבנר עפג'ין, דברי שלום, ראש העין תשס"ז, חלק ח' עמ' נ"א-נ"ב, רבי שמואל דוד וולקין, כתבי אבא מאיר, ניו יורק תשמ"ב, עמ' ש"ג.
 31. מסכת מנחות, דף כ"ט, עמוד ב'.
 32. מסכת חגיגה, דף י"ד, עמוד ב'.
 33. משנה, מסכת אבות, פרק ג', משנה ט"ו.
 34. פירוש המשניות לרמב"ם (אבות פרק ג', משנה ט"ו); רבי יצחק אברבנאל (בראשית יח, כ-כא); העקרים (מאמר רביעי פ"ג), ועוד.
 35. דברי הימים ב', ט"ז, ט'.
 36. ויקרא, י"ט, י"ח.
 37. תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט', הלכה ד'.
 38. עולת ראיה חלק ב', עמ' ד'.
 39. משנה, מסכת ידים, פרק ג', משנה ה'.
 40. מסכת פסחים, דף קי"ב, עמוד א'.
 41. משנה, מסכת מעשר שני, פרק ה', משנה ט', ראה גם בפירוש רבי עובדיה מברטנורא שם.
 42. תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד', הלכה ה' (דף כד,א).
 43. הרב רחמים אליהו זייני בספרו 'עץ ארז' ח"ב, העיר כי לעומת אלפי מימרות של רבי עקיבא במשנה ובש"ס, רבי יוחנן בן תורתא כמעט ולא נזכר.
 44. תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד', הלכה ה', מיד לאחר דברי רבי שמעון בן יוחאי הנזכרים
 45. במערות בר כוכבא התגלה שמו האמיתי של מנהיג המרד: "שמעון בר כוסבה", וככל הנראה השם המופיע בירושלמי הוא שיבוש של שם זה
 46. מופיע גם במדרש רבה על מגילת איכה, פרשה ב', פסקה ד'.
 47. גם הגמרא הזכירה את מותם של עשרות אלפי תלמידיו של רבי עקיבא, אך האמוראים פירשו שהם מתו כתוצאה ממגפת אסכרה
 48. משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים, י"א, ו'.
 49. 49.0 49.1 מרדכי סבתו, כתב-יד תימני למסכת סנהדרין (בבלי) ומקומו במסורת הנוסח - עבודת דוקטור, ירושלים, 1996, עמ' 213
 50. י"ל מימון, אהבה משולשת, סיני מג, תשי"ח, עמ' נד
 51. י"ל אפרון, מלחמת בר-כוכבא לאור המסורת התלמודית הארצישראלית בנגד הבבלית, מרד בר כוכבא - מחקרים חדשים, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 48 הערה 4.
 52. שגיאת ציטוט: תג <ref> לא תקין; לא נכתב טקסט עבור הערות השוליים בשם הערה_ב
 53. הרב צבי יהודה קוק, אמונת עיתך 41, עמוד 6.
 54. שאילתות דרב אחא, שמות, מ'.
 55. טור, אורח חיים סימן תקפ בשם בה"ג
 56. מסכת ברכות, דף ס"א, עמוד ב'.
 57. לוח שנה עיתים לבינה.
 58. ילקוט משלי סי' ט' רמז תתקמ"ט.
 59. כף החיים סי' תק"פ ס"ק ט"ו ממשמעות הטור.
 60. ספרי על פרשת וזאת הברכה, פסקה שנ"ז.סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0